Общи Условия

ЕТ“Meгa Травел-Л.Иванова“- България, София 1618, кв.Овча купел 608-Д, Тел/факс 02953 29 03, моб. 0898741833, Е-mail: megatravel@mail.bg, www.megatravel-bg.com

Договор за организирано групово/индивидуално пътуване с обща цена
N............./................

1. Дата и място на сключване: ,...........
2. Фирма ЕТ "МЕГА ТРАВЕЛ- Л.Иванова", със седалище гр.София, кв.Овча купел 608-Д; БУЛСТАТ 130995385, рег. №05103/2003 г., представлявана от Лидия Делчева Иванова - Управител, наречен ТУРОПЕРАТОР от една страна
и .............................................................................................., Адрес..........................................................ЕГН........................№ на паспорт, Дата/място на издаването......................................от свое име и в полза на:.
трите имена/Постоянен адрес/ЕГН № на паспорт/Дата,място на изд.
1.
2..
3.
4.
наричан по нататък ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна,се сключи настоящия договор за организирано групово/ индивидуално пъуване за …………………………………………………………
3. Вид на използвания транспорт .................
4. маршрута на пътуването......................................... начален пункт................ Дата …………час и място на тръгване........................ очаквано време на пристигане в крайния пункт....................... час и сборно място за тръгване от крайния пункт........................ очакваното време на пристигане................. продължителност на престоя............
5.Местоположение и вид на туристическите обекти/ когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им/.................................................
6.Местоположение ......................................................... вид на местата за настаняване................, категория.................. . Брой нощувки...................
7. Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения………………….............................брой и вид хранения ………………………………….
8.Посещения, пътувания, трансфери и други включени в общата цена: …………………………………………….
9.Специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора ..................................................
10. Обща цена на всички услуги включени в договора / в лева / ………………………….
Други плащания, не включени в цената: …………………………………………………………………………………..
Срок и начин на плащане…………………………..
Цената се плаща, както следва: 50% - 30 дена преди пътуването, а останалата сума - 15 дни преди пътуването. Плащането става по банков път, като дължимата сума се превежда по банкова сметка на туроператора : Банка ОББ, IBAN BG38UBBS88881000924574 , BIC UBBSBGSF
11.Туроператорът има право да увеличава цената при:
1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
2. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;
3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването
Проманата се изчислява на базата на средния курс "продава"на долара/еврото, установен от търговските банки три дена преди деня на отпътуването.
4. При намаляване броя на първоначално заявения минимум брой туристи с повече от 20% – за поръчкови групови пътувания.
В случаите, когато туроператорът има право да увеличи цената на пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми потребителя. Последният има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като в този случай той е длъжен да уведоми туроператора за решението си в 3 дневен срок от получаването на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.
В противен случай страните се задължават да сключат в писмена формадопълнително споразумение към договора относно неговото изменение.
12. Потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойки, 20 дни преди отпътуването. Потребителят има право да преотстъпи пътуването си на друго лице, като се задължава да уведоми туроператора не по-късно от 7 дни преди пътуването.
13. При отказ от договора след срока по чл.10 потребителят дължи неустойка в размер на :
до 20 дена 50 % от общата цена на пътуването.
до 10 дена 100% от обсщата цена на пътуването
14. Туроператорът може да отмени пътуването, ако за него е необходим минимум от ....... души и този брой не бъде набран до 7 дни преди отпътуването. В този случай туроператорът е длъжен да уведоми незабавно потребителя.
15. В случаите , когато туроператора направи значителна промяна в някои от ъществените клаузи на договора, туроператорът е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:
15.1.Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената, или
15.2. Да се откаже от договора , без да дължи неустойки или обезщетения.
16. При незпълнение на договора , при некачествено, неточно изпълнение във времето или в количествено отношение потребителят има право да направи рекламация. Рекламацията се прави по време на пътуването и на место пред представител на туроператора или негов партньор в съответната страна, който е длъжен да способства за отстраняването и. Ако рекламацията не може да бъде отстранена на место, се прави протокол, подписан от клиента и представителя на фирмата или неговия партньор.
Рекламации, не заявени на место и предявени в офиса 5 дни след приключването на пътуването и без наличието на подписан от двете страни протокол, няма да бъдат уважени.
Агенцията не носи отговорност за услуги в друга страна, избрани допълнително по време на пътуването и заплатени на място.
17. Отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора
17.1.Горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на 50% отсумата, заплатена от клиента .
17.2. Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори
17.3. Разпоредбите по т.15.1 и 15.2 не се прилагат в случаите на телесна повреда
18. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
1. поведението на потребителя;
2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения
19.Туроператорът е сключил Застраховка "Отговорност на туроператора" със ЗАД EUROINSE , валидна до 01.05.2019,
19.(1) Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател ЗК “Витоша живот”при пътувания извън страната.
(2) Застраховката по ал. 1 не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. Застраховката „Медицински разноски при болест и злополука” в страните от Европейския съюз не е задължителна за притежателите на Европейски здравни книжки и се прави по изрично желание на клиента и срещу допълнително заплащане.

Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване :

Потребител ..............
/подпис/
Туроператор..........
/подпис/
ЕКСКУРЗИИ
ПОЧИВКИ
ХОТЕЛСКИ резервации
Екзотични Дестинации
БЪЛГАРИЯ
Конгресен Туризъм
Ученически Екскурзии
Април 2021
Май 2021
Юни 2021
Юли 2021
Август 2021
Септември 2021
Октомври 2021
Ноември 2021
Декември 2021
Януари 2022
Февруари 2022
Март 2022