Ученически Екскурзии

1,2,3 дневни екскурзии
Цена: 15 лв.

1 дни / 1 нощувки

Общи условия за ученически пътувания

1. Записване за пътуване
Записването е възможно чрез резервация по e-mail, директно в офиса на Туроператора или чрез наш представител на място в учебното заведение. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит в брой в офиса на Туроператора, чрез банков превод или на представител на фирмата или упълномощено лице в учебното заведение.
2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва по банков път на сметката на Туроператора
2.2.Потребителят внася депозит в момента на записване. Окончателното плащане – 10 календарни дни преди датата на отпътуване.
2.3. Увеличение на цената, което се счита за значително, ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, възникнали след подписването на договора с училището.
3. Права и задължения на страните
А. Туроператорът се задължава
• Да предостави в съответствие с условията на тази оферта и подписаният договор с училището туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
• Да осигури на Потребителя и неговите довереници задължителната застраховка “Злополука на деца” към ЗД «Витоша» АД
• По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
• Потребителят трябва да извърши плащанията в определените срокове.
• Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ. Сертификатът за сключения договор е на видно място в офиса и на сайта.
Б. Ръководителят се задължава
• Да изготви 3бр. списъци с три имена и рождена дата на пътуващите и да проведе иструктаж за безопасност.
В. Потребителят се задължава
• Да заплати в пълен размер и в установените в офертата срокове стойността на туристическите услуги.
• При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на участниците в пътуването последният е длъжен да заплати на място нанесените и установени щети.
В. Потребителят има право:
В срок до 5 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящото пътеване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията за пътуването, както и че е запознато с информацията на пътуването преди приемането и прехвърлянето.
4. Отговорност на страните
4.1.Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, лоши метеорологични условия, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.
4.2.Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
• Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя.
4.3.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на пътуването и не дължи неустойки, ако причините за това са:
• Потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
• Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договорените условия;
• Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
• За непреодолима сила или събитие се считат усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки, всякакъв род проверки проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
• Случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна.
4.4.Ако туроператорът направи значителни промени в цената в съответствие с описаното в т.2.3. от Общите условия, то той е длъжен да уведоми в двудневен срок Потребителя не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок от 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони и електронна поща са действителни и Туроператорът ще може бързо да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение. В случай, че Възложителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от пътуването, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.
4.5.В случай на отказ от пътуването от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
• до 10 дни от датата на отпътуването – само и единствено внесеният депозит; до 3дни от пътуването -50% от стойността; в по-кратък срок-100%.

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАБРАНЯВА СЕ
1.В автобуса:
• Ползването на първите 4 /четири/ седалки от непълнолетни;
• Ставането по време на движение;
• Сядането на повече от едно лица на седалка;
• Употребата на дъвки;
• Употребата на алкохол и цигари;
• Употребата на запалителни вещества;
• Храненето по време на движение;
• Вдигането на шум;
• При спиране за почивка преминаването от другата страна на пътното платно.

2. В хотела:
• Вдигане на шум от 14 до 16ч и от 22 до 7ч.;
• Ползването на басейн извън графика без ръководител и спасител;
• Използването на електроуреди;
• Употребата на алкохол;
• Употребата на лесно запалими вещества.

3. В басейна:
• Да се скача в басейна;
• Да се играе на застрашаващи живота игри;
• Да се влиза и излиза без знанието и разрешението на спасителя.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да се опазва материалната база в автобуса и хотела. При повреда нанесените щети се заплащат в по пазарни цени.
2.Придвижването да става организирано под ръководството на ръководителите.
3.Да спазват стриктно нарежданията на ръководителите.
4.Отделянето от групата да става само със знанието и разрешението на ръководителя.
5. Да се спазват инструкциите на спасителя и на представителя на ТО.


Условия на пътуването

1. Цената е валидна за групи от 45-50 пълноплащащи ученика. При група, различна от посочената цената се увеличава. На 15 ученика 1 ръководител пътува безплатно.
2. Всяко пътуване се счита за потвърдено, когато между ръководителя на групата и „Мега Травел” е сключен договор.
3.. Пътуването се извършва с лицензиран автобус.
4. Всяка група се придружава от представител на фирмата.
Плащания: Заявка за екскурзия се изпълнява само след внасяне на депозит в размер на 30% от пакетната цена. Остатъка от пълната сума се изплаща не по-късно от 5 работни дни преди датата на пътуването за еднодневни екскурзии и 7 работни дни преди датата за многодневни пътувания.

Цената на еднодневните Екскурзии включва: транспорт, медицинска застраховка, екскурзовод
Цената на двудневните Екскурзии включва: 1 нощувка, 1 закуска,/ 1 вечеря/, транспорт, медицинска застраховка, екскурзовод.
Цената на тридневните Екскурзии включва: 2 нощувки, 2 закуски, /2 вечери/, транспорт, медицинска застраховка, екскурзовод.
Цената за Училище сред природата включва: 4 пълни пансиона, медицинска застраховка и медицинско обслужване.
Цената за Зимна ваканция включва: 4 нощувки и съответния пакет за храна , медицинска застраховка, медицинско обслужване.

Цените за екскурзиите са изчислени при цена на горивото към 01.01.2016 г.
Цените за училище сред природата са за неотоплителен сезон.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА /предоставят се при заявката/:
5 /пет/ броя списъци, подписани и подпечатани от директора на училището, с 3-те имена и ЕГН на учениците и учителите, клас, училище, място и дата на пътуването;
проведен инструктаж, подписан от учениците;
декларация подписана от родителите на учениците, че са запознати с условията на пътуването и са съгласни с тях;
заповед от директора на училището с подписите на ръководителите;
придружително писмо от директора на училището до РИО;

Цялата сума се заплаща 7 работни дни преди тръгването.
При отказ до 7 дни преди пътуването, авансовата сума не се възстановява, а под 3 работни дни се задържа цялата сума.
Учителите отговарят за опазване живота и здравето на децата.
Туроператорът си запазва правото за промяна на цените при инфлационни промени, покачване цените на горивата и при групи различни от 45-50 плащащи деца.Туроператорът си запазва правото за промяна на цените при инфлационни промени, покачване цените на горивата и при групи различни от 45-50 плащащи деца.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
• Цените за зелените училища включат: 4 пълни пансиона (5 дни), медицинска застраховка. Транспортът се договаря в зависимост от мястото на тръгване.
• Цените на двудневните екскурзии включват: транспорт, нощувка, закуска, вечеря и медицинска застраховка и се договарят в зависимост от мястото на тръгване. Заблежка: Екскурзията до Перперикон включва само закуска.
• Цените са за групи от 45 плащащи деца на възраст до 12 години и са за НЕОТОПЛЯЕМ сезон. В случай, че плащащите деца са по-малко, децата са над 12 години или се налага отопление цените се променят.
• При група от 10 ученика безплатно пребивава един учител.
• Цените за екскурзиите в чужбина са калкулирани при тръгване от София. Ако тръгването е друго място цената подлежи на промяна.
• Учителските деца пътуват безплатно при еднодневните екскурзии и ползват намаление при двудневните екскурзии и зелените училища.
• Заявки се правят на обявените телефони.
• За потвърждение на резервацията се внасят по 30% от сумата, а останалата сума се внася 7 работни дни преди заминаването.
• Необходими документи при заявка: писма до РИО, заповед от директора на училището, 5 бр. списъци с трите имена на пътуващите деца и учители, ЕГН, клас, подпис на децата за проведен инструктаж, място и дата на пътуване, подписани и подпечатани от директора на училището, декларация за проведен инструктаж и декларация от родителите , че са запознати с условията на пътуването.
• Учителите носят отговорност за живота и здравето на децата, както и за нанесените щети по време на екскурзията и зелените училища.
• При отказ до 7 работни дни преди заминаването се връща цялата сума; при отказ от 7 до 3 работни дни неустойката е в размер на авансовото плащане, а под 3 работни дни 100% от цената.
• В цените не са включени входните такси на посещаваните обекти, ползването на басейни и вход за дискотека.
• Туроператорът си запазва правото за корекция на цените при необходимост, наложена от независещи от него условия.
• Агенцията си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата
• Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на застраховка Отмяна на пътуване, покриваща загубите в случай, че са възпрепятствани да пътуват. Застраховката е доброволна и се сключва в деня на сключване на дговора за организирано пътуване. Туроператорът не възстановява сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзиятa.

                 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА /предоставят се при заявката/:

3/три/ броя списъци, подписани и подпечатани от директора на училището, с 3-те имена и дата на раждане на учениците и учителите, клас, училище, място и дата на пътуването;

 • проведен инструктаж, подписан от учениците;

 • декларация подписана от родителите на учениците, че са запознати с условията на пътуването и са съгласни с тях;

 • заповед от директора на училището с подписите на ръководителите;

 • придружително писмо от директора на училището до РИО;

Цялата сума се заплаща 5 работни дни преди тръгването.
При отказ 5 дни преди пътуването, авансовата сума не се възстановява, под 3 работни дни се задържа цялата сума.

Учителите отговарят за опазване живота и здравето на децата.                                                                  

                           Еднодневни екскурзии:

Цената включва:

1.     транспорт с автобус (при групи от 45-50 деца, при по малки групи цената се увеличава),

2.     застраховка,

3.     екскурзоводско обслужване,

4.     командировъчни.
Забележка: Входните такси на посещаваните музеи и обекти, храна и напитки не са включени в пакетната цена

Направление

Обекти за посещение

Обиколка на София

централна градска част + музеи

Витоша

Посетителски център, Драгалевски манастир, Камбаните

Перник

музей на минното дело, крепост Кракра

Елин Пелин, Байлово

църква “Св.Николай” в Елин Пелин, къща-музей “Елин Пелин” в Байлово

Драгоман, Драгоманско блато

Център за опазване на влажните зони, Драгоманско блато, Чепън планина

Самоков, Боровец

Исторически музей, Байракли джамия, Боровец

Ресиловски манастир, Овчарченски водопади

манастирския комплекс и водопадите

Правец, Етрополе

Правешки манастир, Исторически музей Етрополе

Ждрелото на р. Ерма

параклис в гр. Трън, ждрелото на р. Ерма, църквата в гр. Брезник

Кюстендил

удожествена галерия, Римски терми, парк “Хисарлъка” и зоологическата градина

Клисура

Исторически музей

Земенски манастир

манастирския комплекс

Панагюрище, Оборище

Исторически музей, къща-музей Райна Княгиня, Природо-научен музей, местност Оборище

Копривщица

Ослекова къща, Лютова къща, къщи-музеи на Тодор Каблешков, Димчо Дебелянов, Георги Бенковски, Любен Каравелов, църква “Успение Богородично”

Черепишки манастир, манастир Седемте престола

Черепишки манастир, манастир Седемте престола

Рилски манастир, Стобски пирамиди

Исторически музей, главната църква, слескостопански музей, Стобски пирамиди

Рибарица, пещера “Съева дупка”

Кървавото кладенче, пещера “Съева дупка”, ферма “Сините щрауси”

Враца, пещера “Леденика”

Исторически музей, пещера “Леденика”

Пазарджик

Етнографски музей, църква “Св.Богородица”, къща-музей “Константин Величков”

Клисурски манастир

манастирския комплекс и гр. Берковица

Пловдив

Етнографски музей, църква “Св.св. Константин и Елена”, Античен театър, Хиндлиянова къща

Ловеч, Крушунски водопади

Покрития мост, паметника на Васил Левски, крепост “Хисаря”, Крушунски водопади

Плевен

Панорама “Плевенска епопея”, Костница, парк Кайлъка

Велинград, Батак

Исторически музей Велинград, църква “Света Неделя” в Батак

Старосел, Хисаря

тракийска гробница “Старосел”, Археологически музей в Хисаря, Римска крепост

Сопот, Карлово, Калофер

къща-музей “Иван Вазов”, женски метох, къща-музей “Васил Левски”, музей на просветното дело

Козлодуй

параход-музей “Радецки”

Банско, Добърско

къща-музей “Никола Вапцаров”, църква “Света Троица”, църква “Св.св.Теодор Тирон и Тодор Стратилат”"

Пловдив, Бачковски манастир

Етнографски музей, църква “Св.св. Константин и Елена”, Античен театър, Хиндлиянова къща, Бачковски манастир

Троянски манастир, Троян

музей “Васил Левски” в Троянски манастир, изложбена зала “Народни занаяти и изкуства”, музей в Троян

Мелник, Роженски манастир

Кордопулова къща, Роженски манастир

Белоградчик

крепост “Калето” - Белоградчишки скали

Габрово, Етъра

Дом на хумора и сатирата, музей на образованието, АЕК “Етър”

Велико Търново

хълм “Царевец”, Самоводска чаршия

 

 

Еднодневни екскурзии в България

1. Кремиковски манастир 16лв.

2. Витоша 16лв.

3. Самоков-Боровец 21лв.

4. Трън-Ждрелото на р.Ерма 23лв.

5. Пещерата Съева дупка . 22лв.

6. Панагюрище- Оборище . 24лв.

7. Копривщица 24лв.

8. Копривщица – Панагюрище -Оборище 25лв.

9. Кюстендил-Земенски манастир 24лв.

10. Рилски манастир 25лв.

11. Враца-ЛеденикаЧерипишки м-р. 25лв.

12. Пловдив 28лв.

13. Старосел-Панагюрище 26лв.

14 Велинград-Батак 29лв.

15. Сопот-Карлово-Калофер 29лв.

16. Ловеч-Съева дупка 29лв.

17. Ловеч-Къкринско ханче 29лв.

18. Плевен 29лв.

19. Бачковски манастир-Асенова крепост 29лв.

20. Троянски манастир-Орешака 30лв.

21. Банско-Благоевград 29лв.

22. Белоградчик 33лв.

23. Мелник-Рожен. м-р.-Рупите 31лв.

24 Габрово-Етъра 35лв.

25. ВеликоТърново-Арбанаси 35лв.

26. Видин 34лв.

27. Тетевен-Рибарица 25лв.

28. Троян-Троянски манастир 30лв.

29. Трявна 39лв.

 

 

ДВУДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

Цената включва:

1.    транспорт с автобус (при групи от 45-50 деца, при по малки групи цената се увеличава),

2.    нощувка, закуска, вечеря,

3.    застраховка,

4.    екскурзоводско обслужване.

5.    Командировъчни


Забележка: Входните такси на посещаваните музеи и обекти, обяд не са включени в пакетната цена

Двудневни ученически екскурзии
Маршрути:

1. Самоков, Боровец цена: 80 лв.

2. Тетевен, Рибарица, пещера “Съева дупка” цена: 87 лв.

3. Велинград, Цигов чарк, Батак цена: 87 лв.

4. Благоевград, Банско цена: 87 лв.

5. Копривщица, Панагюрище, Оборище цена: 87 лв.

6. Сандански, Мелник, Рупите, Петрич цена: 95 лв.

7. Велико Търново, Арбанаси цена: 95 лв.

8. Плевен, Ловеч, Крушина цена: 95 лв.

9. Сопот, Карлово, Казанлък, Калофер цена: 97 лв.

10. Бачковски манастир, Смолян, Пампорово, Чепеларе цена: 97 лв.

11. Бачковски манастир, Чепеларе, Смолян, Пампорово, Ягодинска пещера цена: 98 лв.

12. Троян, Троянски манастир, Орешака, с. Чифлика цена: 98 лв.

13. Сопот, Карлово, Калофер, Казанлък, Бузлуджа, Шипка, Габрово цена: 98 лв.

14. Видин, Белоградчик, пещера Магурата, Монтана, Враца цена: 102 лв.

15. Кърджали, Перперикон, Златоград, Татул цена: 101 лв.

16. Пазарджик, Брацигово, Батак цена: 101 лв.

17. Габрово, Трявна, Велико Търново цена: 98 лв.

18. Ловеч, Чифлика, Троян цена: 97 лв.

19. Белоградчик, пещера Магурата, Видин цена: 100 лв.


Забележка:

* Подчертаните дестинации са тези, където има нощувки.

Цената включва:

*нощувка, закуска и вечеря;
*транспорт с лицензирани автобуси;
*медицинска застраховка;
*водач от фирмата.

Цената е валидна за групи от 45-50 пълноплащащи ученика. При група, различна от посочената цената се увеличава. С групата пътуват четирима /4/ ръководители безплатно.


Цената не включва:
*входните такси на посещаваните обекти;
*обяд;
*разходи от личен характер;

Цените са валидни при тръгване от София.

При заявка от друг град се доплаща допълнително.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА /предоставят се при заявката/:
*5 /пет/ броя списъци, подписани и подпечатани от директора на училището, с 3-те имена и ЕГН на учениците и учителите, клас, училище, място и дата на пътуването;
*проведен инструктаж, подписан от учениците;
*декларация подписана от родителите на учениците, че са запознати с условията на пътуването и са съгласни с тях;
*заповед от директора на училището с подписите на ръководителите;
*придружително писмо от директора на училището до РИО;

Цялата сума се заплаща 5 работни дни преди тръгването.
При отказ 10 дни преди пътуването, авансовата сума не се възстановява, под 5 работни дни се задържа цялата сума.
Учителите отговарят за опазване живота и здравето на децата.

ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

Цената включва:

-       транспорт с автобус (при групи от 45-50 деца, при по малки групи цената се увеличава),

-       2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери,

-       застраховка,

-       екскурзоводско обслужване.

-       Командировъчни за учителите

Забележка: Входните такси на посещаваните музеи и обекти, обяд не са включени в пакетната цена

София – В. Преслав – Мадарски конник – Мадара – Плиска – Шумен – В. Търново .
София – Съева дупка – Орешака – Троянски манастир – Черни осъм – Априлци – В. Търново – Арбанаси .
София – Ловеч – Крушунски водопади – В.Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе.
София – Сопот – Карлово – Калофер – Казанлък – Шипка – Етъра – Габрово –  Дряновски манастир – В. Търново.
София – Рилски манастир – Рупите – Мелник – Роженски манастир – Сандански – Добринище – Огняново – Банско – Огняново.
София – Благоевград – Банско – Велинград – Цигов чарк – Батак .
София – Асеновград – Бачковски манастир – Пампорово – Смолян – Кърджали – Перперикон – Татул – Харманли – Хасково .
София – Асеновград – Бачковски манастир – Пампорово – Смолян – Триград – Ягодино – Доспат – Велинград .

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Цената включва: транспорт с автобус (при групи от 45-50, при по малки групи цената се увеличава), 5 дни – 4 пълни пансиона, застраховка, водач от агенцията

1. Банско 170 лв.

2. Батак 176 лв.

3. Боровец 170 лв.

4. Брацигово 186 лв.

3. Велинград 190 лв.

4. Велико Търново 180 лв.

5. Вонеща вода 170 лв.

6. Дряново 185 лв.

7. Златоград 180 лв.

8 Китен 198 лв.

9. Кресна 170 лв.

10. Мелник 185 лв.

11. Огняново 180 лв.

12. Пампорово 180 лв.

13. Рибарица 180 лв.

14. Сандански 190 лв.

15. Семково 175 лв.

16. Созопол 197 лв.

17. Ст.Загора 180 лв.

18. Тетевен 178 лв.

19. Трявна 180 лв.

20 Цигов чарк 200 лв.

21. Чепеларе 200 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
• Цените за зелените училища включат: 4 пълни пансиона (5 дни), медицинска застраховка. Транспортът се договаря в зависимост от мястото на тръгване.
Цените са валидни за НЕОТОПЛИТЕЛЕН сезон 2019. 

                ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА С ПРОГРАМА(автобусът е с групата)

                                       ХИСАР
1 ден.  София – Сопот – Карлово –Хисар
2 ден - разглеждане на Хисар,вечерта – дискотека.

3 ден. – посещение на Копривщица
4 ден  - посещение на Панагюрище, вечерта дискотека

5ден . Хисар – разглеждане на Пловдив – София

ЦЕНИ:  -  Почивна база „Строител”, http://hoteli-bg.org

неотопляем сезон 147лв.,отопляем  сезон – 165лв.

              - Хотел*** Аугуста с минерален басейнhttp://www.augustaspa.com

-196 лв. задеца до 12 г.

САНДАНСКИ - хотел*** „Тайм аут”-197 лв.http://www.hoteltimeout.com/
1 ден.  София – Рилски манастир –Сандански
2 ден . Разглеждане на града, разходка в парка. 
3 ден.  Екскурзия до Мелник, Роженски манастир
4 ден.  Посещение на Рупите
5 ден . Заминаване за София

БАНСКО- неотопляем сезон
1 ден. София – Рилски манастир - Банско
2 ден. Разглеждане на града- килията на Паисии, църквата, старата част на града, музея
3 ден . Свободен ден.Дискотека.

     4 ден. Посещение на с. Белица, резервата на мечките.
     5 ден .Заминаване за София.

- Хотел Флоримонт - ползване на басейн -221лв./ 221 лв. www.florimont.bg
- Хотел Бисер www.bisser-bansko.com- 157 лв./ 194 лв.
- Хотел Кралев Двор - 172лв. /187 лв.http://www.hotel-kralevdvor.com
- Хотел Маунтин Парадайз - 163лв. до 14 г.) ;172 лв. (над 14(над 14 г.) www.mountain-paradise.org – ползване на басейн (3-5 лв./ден)
- Хотел ОРФЕЙ -ползване на басейн -183 лв. /195 лв. www.orphey.com

с. БАНЯ 185лв. "АСПАВИЛА" http://www.aspavila.com/
Хотелът разполага със  110 места в двойни стандартни стаи, двойни стаи лукс и 4 апартамента, открит минерален басейни ,4 джакузита с минерална вода, бар на басейна, ресторант с тераса, конферентна зала, СПА Център. Настаняването е в стаи с по 3 и 4 легла. В близост до хотела има игрище за футбол и игрище за волейбол.Мястото е тихо и спокойно в близост до гора, хотелът се намира в с.Баня.Минералната вода е с температура 54 градуса и басейнът може да се ползва и през зимата. В хотела има спасител. По желание може да се проведе урок по готварство.
1 ден. София – Рилски манастир – с.Баня
2 ден .с.Баня – Банско – с.Баня.
3 ден .с. Горно Драглище– запознаване с тъкачен стан, посещение на църквата Св. Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат, построена през 1614 г. в с. Добърско (таксата в Добърско-1 лев- деца, 5 лв.- възрастни ); след вечеря дискотека.
4 ден. Свободен ден-програма на учителите.

5 ден. с.Баня – Белица – София

ЗЛАТОГРАД 199 лв.www.hotelzlatograd.com
1 ден. София – Каменните гъби - Перперикон – Каменната сватба -Кърджали – Златоград (хотел Флора).
2 ден. Разглеждане на Златоград – Музея на открито, занаятчийските работилници;вечеря, дискотека .
3 ден . Свободен ден – програма на учителите

 4 ден.Посещение на Тракийското светилище в Татул, вечеря, дискотека.
5 ден. Златоград – София.

ПАМПОРОВО192лв. http://www.evridika-bg.hit.bg/
1 ден. София – Пампорово
2 ден. Широка лъка – Ягодинската пещера – Пампорово
3 ден. Смолян, Планетариума – Пампорово
4 ден. Обсерваторията в Рожен –Пампорово
5 ден .Пампорово – София

ЧЕПЕЛАРЕ 193 лв.www.borika.bg -безплатно ползване на басейн
1 ден .София – Асеновата крепост - Чепеларе (хотел Борика – 4 зв.)
2 ден. Широка лъка – Ягодинската пещера– Чепеларе, вечеря, дискотека.
3 ден .Смолян, Планетариума –Чепеларе, вечеря, дискотека
4 ден.Обсерваторията в Рожен – Чепеларе, вечеря.
5ден .Чепеларе – София

БРАЦИГОВО 178 лв. www.victoriabg.net
1 ден. София – Перущица – Брацигово,
2ден .Свободен ден- програма на учителите.
3ден .Посещение на музея в Брацигово,вечеря, дискотека.
4ден. Свободен ден- програма на учителите.
5 ден .Батак –София


ВРАЦА – Туристически комплекс ЛЕДЕНИКА – 153лв.http://www.nasam-natam.com
34 места в стаи със собствен санитарен възел ;16 места в четворни стаи с тоалетна срещу тях -50 места общо. Започва се с обяд .

1 ден. София – Враца(Рогозенското съкровище, паметника на Ботев) –
комплекс Леденика, обяд, време за занимания , вечеря, детска дискотека .
2 ден . Програма на учителите
3 ден . Програма на учителите. Вечеря. Дискотека..
4 ден . Посещение на пещерата„Леденика”. Обяд.. Свободно време с учителите.
Вечеря. Дискотека..
5 ден .Закуска.Отпътуване. Попътно разглеждане на манастира „7-те престола”.

АСЕНОВГРАД – вила ГОРСКИ КЪТ – 231 лв .
Група- 28 ученика и 2 преподавателя
Цената включва:
• Настаняване в стаи с по 2,3 и 4 легла, всяка от които е със собствен санитарен възел и топла вода.
•Храненето е три пъти на ден – закуска,обяд и вечеря в ресторанта на Вила Горски кът.
• Курортна такса
• Хотелска застраховка
• Медицинско обслужване

гр. КЪРДЖАЛИ201лв. http://www.arpezos.com/
1 ден -  София, Пловдив, Кърджали (хотел Арпезос***) .
2 ден -  Каменната сватба, музея в Кърджали, църквата Йоан Продром от 6-7 в.,
манастира на отец Саръев,вечеря.
3 ден -  посещение на Перперикон, Каменните гъби, вечерта дискотека .
4 ден -  посещение на Татул,вечеря .
5 ден -  закуска, заминаване за София .

гр. ТРЯВНА,хотел** http://www.hotelpanorama.bg- 197 лв. / ползване на вътрешен басейн – 2.50 лв.ден/
1ден . София – Търново – Трявна
2 ден. Трявна – Дряново, Дряновски манастир,пещерата Бачо Киро – Трявна, вечеря.
3 ден . Трявна– посещение на музеите
4 ден . Почивка. 
5 ден . Трявна – Габрово, Дома на хумора и сатирата, Етъра, София -


гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО хотел**http://trapezitca1902.com/
1 ден . София – Шипка-Габрово /Етъра/ - Велико Търново,
2 ден.  Велико Търново-  разглеждане на Велико Търново, посещение на музея на восъчните фигури.

3 ден.  Свободен ден – програма на учителите
4 ден . Екскурзия до Арбанаси,
5 ден . Заминаване за София
Цена за деца до 13 г. – 190лв .

. Пакетната цена се определя  от:

 •  брой на пътуващите;
 •  местата за настаняване;
 •  броя на нощувките;
 •  вида на изхранване - полупансион или пълен пансион;
 •  избрания маршрут;
 •  обектите за посещение;
 •  специфичните изисквания на групата;

1.Цената е  сформирана за мин 45 плащащи ученици. При друг брой пътуващи ще има промяна в цената.С тази група пътуват и пребивават четирима /4/ ръководители. Учителските деца ползват 10% намаление, ако са извън бройката на 45 плащащи .
2. Цената не включва входни такси за посещавани туристически обекти.
3. Цените са валидни при тръгване от София.При заминаване от друго място има доплащане.

4. При заявка се заплаща 30% депозит.

    Туроператорът има право да отмени пътуването при недостигане на 

                                     заявения брой пътуващи

ЕТ „Мега Травел- Лидия Иванова“ притежава удостоверение за туроператорска и агентска дейност № 05103 /.2003 год., Застраховка “Отговорност на Туроператора”  в ЗAД „Аleance”, валидна до 01.05.,2017 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА /предоставят се при заявката/:

 - 3 /три/ броя списъци, подписани и подпечатани от директора на училището, с 3-те имена и дата на раждане на учениците и учителите, клас, училище, място и дата на пътуването;

 • проведен инструктаж, подписан от учениците;
 • декларация подписана от родителите на учениците, че са запознати с условията на пътуването и са съгласни с тях;
 • заповед от директора на училището с подписите на ръководителите;
 • придружително писмо от директора на училището до РИО;

Цялата сума се заплаща 5 работни дни преди тръгването.
При отказ от пътуване на член от групата до 10 работни дни преди отпътуване, се възстановява цялата сума. При отказ до 5 работни дни се задържа депозита, а при по-малко от 5 дни се задържа цялата сума.
Учителите отговарят за опазване живота и здравето на децата.


Изберете хотел

ЕКСКУРЗИИ
ПОЧИВКИ
ХОТЕЛСКИ резервации
Екзотични Дестинации
БЪЛГАРИЯ
Конгресен Туризъм
Ученически Екскурзии
Април 2020
Май 2020
Юни 2020
Юли 2020
Август 2020
Септември 2020
Октомври 2020
Ноември 2020
Декември 2020
Януари 2021
Февруари 2021
Март 2021